- 10%

Holistic bioresonance diagnostic and therapy. Холистична биорезонансна диагностика и ендогенна биорезонансна терапия.

登録事業

現地で償還
定価/値
75.00 EUR
保存
7.50 EUR 10%
新価格
2.26 ONE
(1 ONE = 29.85 EUR ) *

ONEは、DealShaker限定の固定レートです。値は 現在の為替レートを基準としており、マイニングの難易度の変化に基づいて変動します。 DealShakerはONEの販売価格を保証するものではありません

利用可能なクーポン
71
プロモーションを終了します
10/06/19
販売済みクーポン
29
クーポン有効性
27/11/18 - 10/06/19
明細:
The bioresonance diagnostic is dialogue between diagnostic device, computer and the person. Биорезонансната диагностика е диалог между диагностичната машина и човека. The diagnostic devise is connected with the computer, and the person is connected with the electrodes from the devise - for forehead, hands and legs. Диагностичната машина е свързана с преносим или стационарен компютър, а изследвания човек се свързва към електродите на машината - електроди за глава, ръце и крака. The diagnostic device is with CE medical certificate. Диагностиката отговаря на всички медицински изисквания за европейския съюз. How is diagnosis performed? Within a few minutes, the diagnostic machine sends multiple frequency-resonance signals sequentially across all electrodes and at that time the body returns resonant signals to the electrodes. The machine processor receives the signals, processes them, and sends them to the program. Как се провежда диагностиката? В рамките на няколко минути диагностичната машина изпраща многократни честотно-резонансни сигнали последователно по всички електроди, а по това време организма връща резонансни сигнали към електродите в зависимост от кожното съпротивление. Процесорът на машината приема сигналите, обработва ги и ги изпраща към програмата. What are the benefits of the study? The patient receives a complete picture of the state of the organism at the moment, the body's reserves and the prognosis for the development of some or other disease processes. - state of all organs and systems - 47 in number, - state of the spine and its 31 segments, - state of our energy centres - chakras - our energy bodies - aura - the presence of pathogens causing some or other diseases - about 400 tipes. - struck organs and systems - Possible diagnoses. - Deficiency of vitamins and trace elements by name - alkaline - acid equilibrium PH. Какви са ползите от изследването? Пациента получава цялостна картина на състоянието на организма в момента, резервите на организма и прогноза за развитие на едни или други болестотворни процеси. - състояние на всички органи и системи - 47 на брой, - състояние на гръбначния стълб и неговите 31 сегмента, - състояние на енергийните ни центрове - чакри - нашите енергийни тела - аура - наличието на патогени, причинители на едни или други заболявания - около 400. - поразени органи и системи - вероятни диагнози. - недостиг на витамини и микроелементи поименно - алкално - киселинно равновесие PH.
販売者からの取引特定利用諸条件 :
Diagnostic accuracy is 70% and the remaining 30% is our competence.
Точността на диагностиката е 70% , а останалите 30% са наша интерпретация и компетенция.

Necessary requirements for maximum confidence in the diagnostic:
1. The diagnostic should be performed during the most active part of the patient's day.
2. The customer should not have used alcohol the night before.
3. The customer should not have drunk coffee and smoke 3 hours before the study, not be hungry.
4. Have not used food supplements and homoeopathy three days before the study
5. Medications did not use the day before the study. Removable life-saving drugs may remain.
5. Customer is in natural clothing and without the ornaments on the body.

Необходими изисквания за максимална достоверност при провеждане на изследването:
1. Изследването е добре да се проведе, през най-активната част от деня на пациента.
2. Клиента не трябва да е употребявал алкохол предната вечер.
3. Клиента не трябва да е пил кафе и пушил 3 часа преди изследването и да не е гладен.
4. Да не е употребявал хранителни добавки и хомеопатия три дни преди изследването
5. Медикаменти да не е употребявал ден преди изследването. Могат да останат сямо животоспасяващи медикаменти.
5. Клиента да е в естествено облекло и без наките по тялото.
販売者について :
Bioresonance diagnostic and therapy.
販売者に問い合わせる
販売者アドレス ( いずれの割り当てられた販売者アドレスからも、 取引クーポンを使用することができます。 ) :

DealShakerは、第三者によってプラットフォームに掲載された内容について、 責任を負うことはありません。