- 10%

Proizvodnja koloidne srebrne vode,i njena humana upotreba. EN - Production of colloidal silver water, and its humane use.

Индивидуальный бизнес

Погасить в торговой точке
Полная цена
13.00 EUR
Ваша экономия
1.30 EUR 10%
Новая цена
0.39 ONE
(1 ONE = 29.85 EUR ) *

ONE — с фиксированной ставкой исключительно для DealShaker. Значение основано на текущем обменном курсе и будет меняться в зависимости от изменения сложности добычи. DealShaker не гарантирует продажную цену в ONE

Доступно купонов
4
Завершение промоакции
05/05/19
Продано купонов
6
Срок действия купонов
31/03/19 - 12/05/19
Описание:
Proizvodnja koloidne srebrne vode,i njena humana upotreba. EN - Production of colloidal silver water, and its humane use. SR - Za šta se upotrebljava koloidna srebrna voda? Danas, srebro se primenjuje u specijalnim vrstama zavoja koji sprečavaju inficiranje rana, u urinarnim kateterima da se spreči razvoj urinarnih infekcija, srebro sulfadiazin se koristi u kremama za opekotine. Savremeni klima uređaji, mašine za veš, frižideri i drugi kućni aparati počinju da se izrađuju sa “Ag+ tehnologijom”, “silver tehnologijom”, te nude dezinfikovan vazduh iz klima uređaja, dezinfikovan veš iz veš mašine. Po današnjim klasifikacijama koloidna srebrna voda bi se pre mogla svrstati u tradicionalne lekove (jer se koristi hiljadama godina), nego u dijetetske suplemente (jer srebro ne unosimo ishranom), ali to još zvanično nije tako. Kako deluje koloidna srebrna voda? Srebro je za razliku od drugih metala, žive i olova, čije su soli ranije korišćene u lečenju, najmanje toksično za ljudski organizam, jer selektivno uništava patogene ćelije, a ne deluje na ćelije ljudskog organizma. Postoje različita mišljenja o tome da li je srebro efikasnije u vidu jona ili koloida (čestica), ali o tome za sada ne postoje precizna istraživanja. Šta kažu naučna istraživanja? Srebro je jedan od najmoćnijih prirodnih antibiotika koji uništava preko 650 vrsta patogenih mikroorganizama. Tako je savremena nauka potvrdila ono što su stari narodi odavno znali. Naučnim istraživanjima je potvrđeno efikasno antimikrobno dejstvo protiv mnogih bakterija (Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa), gljivice Candida albicans . Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu sprovedeno je istraživanje koje je potrvdilo efikasnost koloidne srebrne vode. Kako se primenjuje koloidna srebrna voda? Koloidna srebrna voda nije dodatak ishrani, jer ne učestvuje u metaboličkim procesima i u organizmu postoji u veoma malim količinama. Dakle, koloidna srebrna voda se ne koristi svakodnevno, jer ne postoje dnevne potrebe organizma za srebrom. Koloidno srebro se koristi zbog svojih antimikrobnih, antigljivičnih i antivirusnih svojstava, to je jedan od najstarijih antibiotika koje je čovek koristio. Neki ljudi veruju da koloidnu srebrnu vodu treba uzimati svakodnevno radi prevencije pojave raznih oboljenja. Međutim, ovo bi moglo važiti samo za osobe sa veoma oslabljenim imunitetom, pri čemu treba voditi računa da organizam ne ostane bez selena koji je neophodan za izlučivanje srebra. Koloidna srebrna voda se najbolje iskorišćava u organizmu ako se uzme na prazan želudac ujutru, a najbolje se usvaja ako se stavi pod jezik, zadrži u ustima 30-tak sekundi uz grgoljanje i tek zatim proguta. Koloidna srebrna voda se primenjuje u lečenju: • u vidu oralnog rastvora/koloida (kod infekcija disajnih organa, upale uha, gastritisa, čira na želucu, infektivnih oboljenja creva, sistemskih i lokalnih gljivičnih infekcija, urinarnih infekcija izazvanih Ešerihijom koli i drugim sojevima rezistentnih bakterija, kod svih upornih infekcija otpornih na terapiju antibioticima, kod hepatitisa C, raznih virusnih oboljenja) • intravenski (nekada su se jedinjenja srebra primenjivala u bolnicama intravenski, a smatra se da i danas neki lekari eksperimentalno daju ova jedinjenja) • za inhalaciju (kod infekcija disajnih puteva, sinusa) • kao sprej za grlo (kod bakterijskih i virusnih upala grla, prehlada, “crvenog grla”) • kao sprej za nos (kod zapušenog nosa, upale sinusa, posebno kod rezistentnih bakterijskih sojeva) • kao kapi za oči (nekada su kapi na bazi jedinjenja srebra sipane u oči novorođenčadima radi sprečavanja pojave infekcija, ali je ovakva upotreba danas prevaziđena) • kao kapi za uši (kod bakterijskih i gljivičnih infekcija) • kao kreme, gelovi, masti (srebro sprečava pojavu infekcija na oštećenim delovima kože kao što su opekotine, ogrebotine, rane i samim tim omogućava brže zarastanje i regeneraciju kože. Srebro sulfadiazin – Sanaderm krem je i danas registrovani lek za terapiju opekotina) • za ispiranje genitalne regije (kod bakterijskih i gljivičnih oboljenja) • za premazivanje kože kod gljivičnih i virusnih oboljenja kože (stopala, nokti, ojedi, herpes) • u šamponima (protiv peruti, seboreje, raznih gljivičnih oboljenja) U kojim slučajevima se ne sme koristiti koloidna srebrna voda? Srebrna voda ne treba da se koristi u slučaju alergije na srebro. Koja neželjena dejstva mogu da se jave pri upotrebi koloidne srebrne vode? Nagomilavanje srebra se može javiti samo kod ljudi koji ga uzimaju u enormnim količinama, a najčešće kod ljudi koji su je sami proizvodili kod kuće, pravili visoko koncentrovane srebrne vode i godinama je pili umesto vode za piće. Da bi se višak srebra eliminisao iz organizma troši se selen . Kada organizam iscrpi mehanizme za eliminaciju srebra dolazi do njegovog akumuliranja u koži, a zatim i u drugim unutrašnjim organima (nervi, jetra). Kada se osobe koje imaju srebro akumulirano u koži izlože sunčevom zračenju javlja se sivo-plava prebojenost kože (argirija). Prema nekim izvorima smatra se da je potrebno da dođe do akumulacije između 4-8g srebra, a po drugima čak 30g srebra u organizmu da bi došlo do pojave argirije. Ako se zna da jedna litra komercijalne srebrne vode sadrži 5-15mg srebra, onda se vidi da su zaista potrebne enormne količine srebrne vode za akumuliranje srebra u organizmu. Smatra se da je termin “plava krv” koji se odnosio na vladare u stvari narodni izraz za argiriju, jer se na dvorovima jelo srebrnim escajgom, a srebro se koristilo i u medicinske svrhe u vreme kolere, kuge, pa moguće da je u nekim slučajevima dolazilo do akumulacije srebra. Veruje se da se escajg na dvorovima pravio od srebra, baš zbog njegovih antimikrobnih svojstava. Sa kojim lekovima istovremeno ne treba primenjivati koloidnu srebrnu vodu? Srebrna voda ne treba da se primenjuje istovremeno sa: tetraciklinima (Dovicin, Doksiciklin, VIbramicin, Amracin), hinolonima (Visiren, Nofocin, Ofloksacin, Marocen, Ciprofloksacin, Ciprocinal) i levotiroksinom (Euthyrox, Letrox, Tivoral), jer se na taj način smanjuje efikasnost lekova i srebra._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EN - What is colloidal silver water used for? Today, silver is applied in special strains that prevent wound infection, in urinary catheters to prevent the development of urinary infections, silver sulfadiazine is used in burning creams. Modern air conditioners, washing machines, refrigerators and other home appliances are beginning to be made with "Ag + technology", "silver technology", and they offer disinfected air from air conditioners, disinfected laundry from the washing machine. According to today's classifications, colloidal silver water could first be classified into traditional medicines (because it is used for thousands of years), but in dietary supplements (because silver is not fed into the diet), but it is not officially so.                   How does colloidal silver water work? Silver is, unlike other metals, mercury and lead, whose salts have previously been used in the treatment, the least toxic to the human body, because it selectively destroys pathogenic cells and does not affect the cells of the human organism. There are different opinions about whether silver is more efficient in the form of ions or colloids (particles), but for now there are no precise research.                   What do scientific research say? Silver is one of the most powerful natural antibiotics that destroys over 650 species of pathogenic microorganisms. Thus, modern science has confirmed what the ancient peoples had long known. Scientific studies have confirmed an effective antimicrobial effect against many bacteria (Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa), Candida albicans fungi. A research was conducted at the Faculty of Technology in Novi Sad, which confirmed the effectiveness of colloidal silver water.                  How is colloidal silver water used? Colloidal silver water is not an additive to nutrition because it does not participate in metabolic processes and exists in very small amounts in the body. Therefore, colloidal silver water is not used daily because there are no daily needs of the organism for silver. Colloidal silver is used because of its antimicrobial, antifungal and antiviral properties, it is one of the oldest antibiotics that a person has used. Some people believe colloidal silver water should be taken daily to prevent the onset of various illnesses. However, this could only be valid for people with a very weakened immunity, and it should be ensured that the body does not remain without the selenium necessary for the secretion of silver. Colloidal silver water is best utilized in the body if it is taken on an empty stomach in the morning, and is best adapted if placed under the tongue, held in the mouth for 30 seconds with gargle and then swallowed. Colloidal silver water is used in the treatment: • in the form of oral solution / colloid (in case of respiratory infections, ear infections, gastritis, stomach ulcer, infectious diseases of the intestine, systemic and local fungal infections, urinary infections caused by Escherichia coli and other strains of resistant bacteria in all resistant infections resistant to therapy antibiotics, hepatitis C, various viral diseases) • Intravenous (sometimes silver compounds have been administered intravenously in hospitals, and today some doctors consider experimentally these compounds) • for inhalation (in case of respiratory tract infections, sinuses) • as throat spray (in bacterial and viral inflammation of the throat, colds, "red throat") • as a nasal spray (in the case of a fractured nose, sinus inflammation, especially in resistant bacterial strains) • As eye drops (sometimes drops of silver-based drops are pumped into the eyes of newborns to prevent the onset of infections, but this use has now been overcome) • As a drop in the ears (in bacterial and fungal infections) • as creams, gels, fats (silver prevents the appearance of infections on damaged parts of the skin such as burns, scratches, wounds and therefore enables faster healing and regeneration of the skin. Silver sulfadiazine - Sanaderm cream is a registered drug for burnout treatment today) • for washing the genital region (in bacterial and fungal diseases) • for skin coating in fungal and viral skin diseases (feet, nails, nostrils, herpes) • in shampoos (against dandruff, seborrhea, various fungal diseases) In which cases colloidal silver water should not be used? Silver water should not be used in case of silver allergy.                What side effects can occur when using colloidal silver water? Silver accumulation can occur only in people who take it in enormous amounts, and most often with people who produced it at home, they made highly concentrated silver water and for years they drank instead of drinking water. In order to eliminate the excess of silver from the organism, selenium is consumed. When the organism exhausts the mechanisms for the elimination of silver, it accumulates in the skin, and then in other internal organs (nerves, liver). When people who have silver accumulated in the skin exposed to sunlight, there is a gray-blue coloration of the skin (argirium). According to some sources it is considered that it is necessary to accumulate between 4-8g of silver, and even 30g of silver in the body for the appearance of argiria. If one liter of commercial silver water is known to contain 5-15 mg of silver, then it can be seen that there really needs enormous amounts of silver water to accumulate silver in the body.                It is considered that the term "blue blood" which refers to rulers is in fact a national term for argirium, because the dish was eaten with silver escajg and silver was used for medical purposes during cholera, plague, and perhaps in some cases it was possible until the accumulation of silver. It is believed that the escajg on the courts was made of silver, precisely because of its antimicrobial properties.             What drugs do you need to use with colloidal silver water at the same time? Silver water should not be administered concomitantly with tetracyclines (Dovicin, Doxycycline, VIbramicin, Amracine), quinolones (Visiren, Nofocin, Ofloxacin, Marocene, Ciprofloxacin, Ciprocinal) and levothyroxine (Euthyrox, Letrox, Tivoral) Reduces the effectiveness of medicines and silver
Условия сделки от продавца :
Placanje 100% Onecoin kriptovalutom.
Pre i posle kupovine kupona OBAVEZNO me kontaktirani telefonom (0631587575, Viber, SMS) radi dogovora oko isporuke.Kupone u Pdf formatu posle kupovine poslati na mail [email protected]
Postoji mogucnost isporuke i brzom postom na teritoriji Republike Srbije,troskove kurirske sluzbe snosi kupac.
1 kupon = 1 litar srebrne vode od 10-15ppm.
Molim Vas,ako ste iz druge drzave i nemate mogucnost da sami organizujete preuzimanje robe, nemojte kupovati kupone jer Srebrnu vodu ne isporucujem van teritorije Republike Srbije i ne odgovaram za ne iskoristene kupone..
________________________________________________________________________________________________________

EN - Paying 100% Onecoin Cryptocurrency.
Before and after purchasing coupons, I have been contacted by phone (0631587575, Viber, SMS) to arrange a delivery.Coupons in Pdf format are sent by mail to [email protected]
There is a possibility of delivery and fast fasting on the territory of the Republic of Serbia, the cost of the courier service is borne by the buyer.
1 coupon = 1 liter of silver water from 10-15ppm.

Please, if you are from another state and do not have the opportunity to organize the take-over of goods yourself, do not buy coupons because I do not deliver Silver water outside the territory of the Republic of Serbia and I am not responsible for the unused coupons ..
Сведения о продавце :
Proizvodnja koloidne srebrne vode,i njena humana upotreba.
EN - Production of colloidal silver water, and its humane use.
Связаться с продавцом
Адреса продавца ( Купон по сделке можно использовать по любому из назначенных адресов продавца ) :

Дополнительные инструкции :

1 kupon = 1litar srebrne vode od 10 - 15ppm.
Elektrode za proizvodnju su od srebra cistoce Ag 999,9.

DealShaker не несет ответственность за контент, публикуемый третьими сторонами на платформе